Παροχή τροφίμων, φαρμάκων, ρουχισμού
30 Μαΐου 2021
Τα καπέλα μας
1 Ιουνίου 2021
En/Fe/De
Song text (Lingala)
“Ndeko nanga kobanga te po lelo oza na pasi, tika kolela, pasi eko leka, zala makasi pe tala liboso, ezalí te po oza Refugiés lobi na maboko ya Nzámbe.”
Lyrics (En)
“My friend don’t be afraid because today you are suffering, don’t cry, the difficult will pass, be strong and look at in the front (don’t give up), it doesn’t mean because you are Refugees tomorrow is in the hand of God.”
Precisely because the living conditions for many people on the move, such as for the musicians from Rad Music International in the video, are extremely difficult, hope and positive energy are needed. Human Riddim Care continues to support the project financially and strategically.
*******
Précisément parce que les conditions de vie de nombreuses personnes en déplacement, comme les musiciens de RAD Music International dans la vidéo, sont extrêmement difficiles, il faut de l’espoir et de l’énergie positive. Human Riddim Care continue de soutenir financièrement et stratégiquement le projet.
*******
Gerade weil die Lebensbedingungen für viele Menschen auf der Flucht, wie auch zum Beispiel für die Musiker von RAD Music International im Video, äusserst schwierig sind, braucht es Hoffnung und positive Energie. Human Riddim Care unterstützt weiterhin das Projekt finanziell und strategisch.